વિદેશી સમાચાર

 • iOS 15.4 rollover: battery life crashes after update

  For those who upgraded to iOS 15.4, is your iPhone powering down a little faster? https://www.smart-xlink.com/products.html More and more people are reporting poor battery life after OTA upgrades. In severe cases, a model with a large battery like the iPhone 13 Pro Max can only last for half a da...
  વધુ વાંચો
 • Development of Optical Fiber Access Technology and Optical Fiber Communication Technology

  [Introduction] The wavelength division multiplexing technology can make full use of the huge bandwidth resources brought by the low-loss area of single-mode fiber. According to the frequency (or wavelength) of the light wave of each channel, divide the low-loss window of the fiber into several ch...
  વધુ વાંચો
 • Signal constellation shaping  

  Zhi Zhang et al. from the School of Communication and Information Engineering, University of Electronic Science and Technology of China designed a constellation Reshaping chaotic encryption (CSCEn) scheme with statistical distribution controllable, as shown in FIG. 2.  Firstly, orthogonal amplitu...
  વધુ વાંચો
 • Review of JLT Optical Communication paper, January 2022. Part 1

  Optical fiber communication   Irene Estebanez et al. from The Institute of Physics and Complex Systems in Spain used the extreme Learning Machine (ELM) algorithm to recover the received data of the optical fiber transmission system, as shown in Figure 1.  Experimental research is carried out in 1...
  વધુ વાંચો
 • How much do you know about shipping fees?

  一.Freight forwarder miscellaneous fees that owners need to know In addition to the “pure” freight, there are various incidentals, some of which are charged by the shipowner and some of which are for shipment  .Collected by the port/port terminal, and some are collected by the forward...
  વધુ વાંચો
 • Introduction to Fiber Optic Transceivers

  Optical fiber transceiver is an Ethernet transmission medium conversion unit that exchanges short-distance twisted pairs to pair electrical signals with long-distance optical signals. Also known as a photoelectric converter in many places. This product is generally used in the actual network envi...
  વધુ વાંચો
 • Applications of Fiber Optic Transceivers

  Different perspectives make people have different understandings of fiber optic transceivers: For example, according to the transmission rate, it is divided into single 10M, 100M fiber optic transceiver, 10/100M adaptive fiber optic transceiver and 1000M fiber optic transceiver> According to the ...
  વધુ વાંચો
 • The difference between SFP Modules and Media Converter

  1. What are the differences between SFP Modules & Media Converter?   SFP Modules are mostly used in the backbone of optical fiber network, while optical transceivers are simply devices that extend network cables.SFP Modules are accessories and are used only for optical switches and devic...
  વધુ વાંચો
 • Fiber Optic transceivers usually have the following basic characteristics

  1. Provides Ultra-low delay data transmission. 2. Be fully transparent about network protocols. 3. Special ASIC Chipset is used to realize data line speed forwarding. Programmable ASICS concentrate a number of functions on a chip, with simple design, high reliability, less power consumption and o...
  વધુ વાંચો
 • SFP Module Related Knowledge

  The SFP Module consists of optical device, functional circuit and optical interface. The optical device consists of transmitting and receiving parts. The transmitting part is: the input of a certain code rate of electrical signals, through the internal driver chip processing, driving semiconducto...
  વધુ વાંચો
 • Difference between single-mode SFP module and multi-mode SFP module

  An optical module consists of a photoelectronic component, a functional circuit, and an optical interface. A photoelectronic component consists of transmitting and receiving parts. To put it simply, the function of optical module is photoelectric conversion. The sending end converts electrical si...
  વધુ વાંચો
 • WDM PON ના મૂળ સિદ્ધાંતો

  WDM PON તરંગલંબાઇ વિભાજન મલ્ટિપ્લેક્સિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પોઇન્ટ-ટુ-પોઇન્ટ નિષ્ક્રિય ઓપ્ટિકલ નેટવર્ક છે. એટલે કે, એક જ ફાઇબરમાં, બંને દિશામાં ઉપયોગમાં લેવાતા તરંગલંબાઇની સંખ્યા 3 થી વધુ છે, અને અપલિંક એક્સેસ પ્રાપ્ત કરવા માટે તરંગલંબાઇ વિભાજન મલ્ટિપ્લેક્સિંગ તકનીકનો ઉપયોગ ગ્રે પૂરી પાડી શકે છે ...
  વધુ વાંચો